lập trình theme woocommecre

Những đoạn code hay dùng trong lập trình theme woocommecre wordpress

Ngày đăng: 22/06/2017 Tác giả: HuyKira Lượt xem: 835 lượt xem

Hôm trước mình đã có share một số đoạn code dùng trong lập trình theme wordpress và đã được các bạn ủng hộ nhiệt tình. Vì thế hôm nay mình quyết định tiếp tục chia sẽ một số đoạn code hay dùng trong lập trình theme woocommecre. Woocommecre là plugin rất thông dụng trong wordpress, nắm bắt được nó là bạn có thể giải quyết được bài toán web bán hàng trong wordpress.

Tương tự như bài trước các bạn chỉ cần cop về đặt ở vị trí phù hợp là oke.

lập trình theme woocommecre

1. Code hiển thị 10 sản phẩm mới nhất.

<?php $args = array( 'post_type' => 'product','posts_per_page' =>10,); ?>
  <?php $getposts = new WP_query( $args);?>
  <?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
  <?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>
  <?php global $product; ?>
	<li>
		<a href="<?php the_permalink(); ?>">
			<?php echo get_the_post_thumbnail( get_the_id(), 'full', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
		</a>
		<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
		<?php echo $product->get_price_html(); ?>
	</li>
<?php endwhile; wp_reset_postdata(); ?>

Trong đó:

<?php global $product; ?>
// Là biến toàn cục get sản phẩm
<?php echo $product->get_price_html(); ?>
// Lấy giá sản phẩm
<?php echo get_the_post_thumbnail( $post_id, 'full', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
// Lấy thumbnail sản phẩm

2. Code hiển thị 10 sản phẩm theo danh mục sản phẩm

<?php $args = array( 'post_type' => 'product','posts_per_page' =>10, 'product_cat' => 'dien-thoai'); ?>
  <?php $getposts = new WP_query( $args);?>
  <?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
  <?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>
  <?php global $product; ?>
	<li>
		<a href="<?php the_permalink(); ?>">
			<?php echo get_the_post_thumbnail( get_the_id(), 'full', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
		</a>
		<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
		<?php echo $product->get_price_html(); ?>
	</li>
<?php endwhile; wp_reset_postdata(); ?>

Trong đó :

‘product_cat’ => ‘dien-thoai’ : Là slug của danh mục cần get.

3. Code hiển thị 10 sản phẩm nổi bật.

<?php $args = array( 'post_type' => 'product','posts_per_page' =>10, 'meta_key' => '_featured','meta_value' => 'yes',); ?>
<?php $getposts = new WP_query( $args);?>
<?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
<?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>
<?php global $product; ?>
	<li>
		<a href="<?php the_permalink(); ?>">
			<?php echo get_the_post_thumbnail( get_the_id(), 'full', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
		</a>
		<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
		<?php echo $product->get_price_html(); ?>
	</li>
<?php endwhile; wp_reset_postdata(); ?>

4. Code hiển thị 10 sản phẩm giảm giá.

<?php $args = array( 
		'post_type' => 'product',
		'posts_per_page' => 10, 
		'meta_query'   => array(
      'relation' => 'OR',
      array(
        'key'      => '_sale_price',
        'value'     => 0,
        'compare'    => '>',
        'type'     => 'numeric'
      )
    )
  ); ?>
<?php $getposts = new WP_query( $args);?>
<?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
<?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>
<?php global $product; ?>
	<li>
		<a href="<?php the_permalink(); ?>">
			<?php echo get_the_post_thumbnail( get_the_id(), 'full', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
		</a>
		<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
		<?php echo $product->get_price_html(); ?>
	</li>
<?php endwhile; wp_reset_postdata();?>

5. Code hiển thị 10 sản phẩm xếp hạng đánh giá từ cao đến thấp

<?php $args = array(
		'posts_per_page' => 10,
		'post_status'  => 'publish',
		'post_type'   => 'product',
		'meta_key'    => '_wc_average_rating',
		'orderby'    => 'meta_value_num',
		'order'     => 'DESC',
	);?>
<?php $getposts = new WP_query( $args);?>
<?php global $wp_query; $wp_query->in_the_loop = true; ?>
<?php while ($getposts->have_posts()) : $getposts->the_post(); ?>
<?php global $product; ?>
	<li>
		<a href="<?php the_permalink(); ?>">
			<?php echo get_the_post_thumbnail( get_the_id(), 'full', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
		</a>
		<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
		<?php echo $product->get_price_html(); ?>
	</li>
<?php endwhile; wp_reset_postdata();?>

6. Code hiển thị danh mục sản phẩm.

<?php $args = array( 
  'hide_empty' => 0,
  'taxonomy' => 'product_cat',
  'orderby' => id,
  'parent' => 0
  ); 
  $cates = get_categories( $args ); 
  foreach ( $cates as $cate ) { ?>
		<li>
			<a href="<?php echo get_term_link($cate->slug, 'product_cat'); ?>"><?php echo $cate->name ?></a>
		</li>
<?php } ?>

7. Code thêm sản phẩm vào giỏ hàng và hiện thị số lượng sản phầm đang có trong giỏ hàng.

// Code thêm sản phẩm vào giỏ hàng
<form action="" method="post">
	<input type="hidden" name="add-to-cart" value="<?php the_id(); ?>">
	<button class="addc"><i class="fa fa-cart-plus" aria-hidden="true"></i> Thêm vào giỏ</button>
</form>
// Code hiển thị số lượng sản phẩm đang có trong giỏ hàng
<p>Giỏ hàng: <?php echo sprintf (_n( '%d Sản phẩm', '%d Sản phẩm', WC()->cart->cart_contents_count ), WC()->cart->cart_contents_count ); ?> - <?php echo WC()->cart->get_cart_total(); ?></p>

Lưu ý: <?php the_id(); ?> là ID của sản phẩm cần thêm vào giỏ.

8. Code tạo form tìm kiếm sản phẩm

Tìm kiếm sản phẩm với từ khóa.

<form action="<?php bloginfo('url'); ?>/" method="GET" role="form">
	<input type="hidden" name="post_type" value="product">
	<input type="text" class="form-control" id="name" name="s" placeholder="Nhập tên sản phẩm...">
	<button type="submit" class="btn btn-primary">Tìm kiếm</button>
</form>

Tìm kiếm sản phẩn với từ khóa và danh mục sản phẩm.

<form action="<?php bloginfo('url'); ?>/" method="GET" role="form">
	<input type="hidden" name="post_type" value="product">
	<input type="text" class="form-control" id="name" name="s" placeholder="Nhập tên sản phẩm...">
	<select name="product_cat" id="inputProduct_cat" class="form-control" required="required">
		<option value="">Chọn danh mục</option>
		<?php $args = array( 
		  'hide_empty' => 0,
		  'taxonomy' => 'product_cat',
		  'orderby' => id,
		  ); 
		  $cates = get_categories( $args ); 
		  foreach ( $cates as $cate ) { ?>
				<option value="<?php echo $cate->slug; ?>"><?php echo $cate->name; ?></option>
		<?php } ?>
	</select>
	<button type="submit" class="btn btn-primary">Tìm kiếm</button>
</form>

9. Code lấy tất cả hình ảnh gallery của sản phẩm.

<?php
 	global $product;
 	$attachment_ids = $product->get_gallery_attachment_ids();
	foreach( $attachment_ids as $attachment_id ) {
 		echo $image_link = wp_get_attachment_url( $attachment_id );
	}
?>

10. Code lấy phần trăm giảm giá của sản phẩm.

<?php if($product->is_on_sale() && $product->product_type == 'simple') : ?>
 <span class="label right label-info">
  <?php $percentage = round( ( ( $product->regular_price - $product->sale_price ) / $product->regular_price ) * 100 );
      echo $price . sprintf( __('%s', 'woocommerce' ), $percentage . '%' ); ?>
 </span>
<?php endif; ?>

11. Code lấy nội dung mô tả ngắn, category, từ khóa của sản phẩm.

<?php echo apply_filters( 'woocommerce_short_description', $post->post_excerpt ) ?>
// Lấy mô tả ngắn sản phẩm
<?php echo $product->get_categories( ', ', '<span class="posted_in">' . _n( 'Chuyên mục:', 'Chuyên mục:', sizeof( get_the_terms( $post->ID, 'product_cat' ) ), 'woocommerce' ) . ' ', '.</span>' ); ?>
// lấy chuyên mục sản phẩm
<?php echo $product->get_tags( ', ', '<span class="tagged_as">' . _n( 'Từ khóa:', 'Từ khóa:', $tag_count, 'woocommerce' ) . ' ', '.</span>' ); ?>
// Lấy từ khóa sản phẩm

Nhưng đoạn code này chèn ở file single-product.php nhé!

12. Code lấy 10 sản phẩm liên quan.

global $product, $woocommerce_loop;

if ( empty( $product ) || ! $product->exists() ) {
	return;
}

$related = $product->get_related( $posts_per_page );

if ( sizeof( $related ) === 0 ) return;

$args = apply_filters( 'woocommerce_related_products_args', array(
	'post_type'      => 'product',
	'ignore_sticky_posts' => 1,
	'no_found_rows'    => 1,
	'posts_per_page'    => 10,
	'orderby'       => $orderby,
	'post__in'       => $related,
	'post__not_in'     => array( $product->id )
) );

$products = new WP_Query( $args );

$woocommerce_loop['columns'] = $columns;

if ( $products->have_posts() ) : ?>

	<div class="related block-product">

		<h3 class="title-related"><?php _e( 'Related Products', 'woocommerce' ); ?></h2>

		<?php woocommerce_product_loop_start(); ?>

			<?php while ( $products->have_posts() ) : $products->the_post(); ?>

			<?php global $product; ?>
<li>
	<a href="<?php the_permalink(); ?>">
		<?php echo get_the_post_thumbnail( get_the_id(), 'full', array( 'class' =>'thumnail') ); ?>
	</a>
	<h4><a href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h4>
	<?php echo $product->get_price_html(); ?>
</li>

			<?php endwhile; // end of the loop. ?>

		<?php woocommerce_product_loop_end(); ?>

	</div>

<?php endif;

wp_reset_postdata();

Chèn code này vào phần dưới của file single-product.php

13. Code chèn share và like facebook, google cho chi tiết sản phẩm.

function woo_share_and_ontact_hk(){ ?>
	<div class="social-product">
		<div class="fb-like" data-href="<?php the_permalink(); ?>" data-layout="button_count" data-action="like" data-show-faces="true" data-share="true"></div>
		<script src="https://apis.google.com/js/platform.js" async defer></script>
 		<g:plusone size="medium"></g:plusone>
	</div>
<?php }
add_action('woocommerce_single_product_summary', 'woo_share_and_ontact_hk', 60);

Chèn vào file functions.php nhé

14. Code chèn 5 sao cho sản phẩm hiện thị ở chi tiết sản phẩm.

function woo_star_hk(){ ?>
	<p class="ster">
		<span><i class="fa fa-star"></i></span>
		<span><i class="fa fa-star"></i></span>
		<span><i class="fa fa-star"></i></span>
		<span><i class="fa fa-star"></i></span>
		<span><i class="fa fa-star"></i></span>
	</p>
<?php }
add_action('woocommerce_single_product_summary', 'woo_star_hk', 7);

Chèn vào file functions.php nhé, và dùng với thư viện font icon nhé!.

15. Lập trình theme woocommecre đang cập nhật…

Từ khóa: , , ,

like
 • thái 2 tuần trước

  muốn share zalo thì làm sao anh
  Trả lời
  • HuyKira 2 tuần trước

   Cái này mình chưa làm bao giờ. Để mình tìm hiểu thử :D
   Trả lời
 • YêuAlo.Com 1 tháng trước

  Hay đó bác. Em mượt còn hay hơn :v
  Trả lời
  • HuyKira 1 tháng trước

   ha ha chú yếu là lầy mà :)
   Trả lời
 • HuyKira 2 tháng trước

  Alo alo
  Trả lời

Bình luận

Hãy sử dụng tên thật và địa chỉ email chính xác.

Bình luận bằng tiếng Việt có dấu nha!

Mình sẽ xóa và banned nick những bình luận spam và thô tục!!

HuyKira

Xin chào các bạn, tôi là Huy. Tốt nghiệp ngành Sư phạm tin trường ĐH Sư phạm - ĐN, Nhưng lại thích thú với đồ họa và thiết kế web. Tôi tạo ra trang web nhỏ này để học hỏi và chia sẻ những kiến thức về đồ họa cũng như thiết kế website!

Mai Anh

 • Chào Anh!

 • Em nhận code web 500k 1 slot

 • Code xuyên màn đem thì 3->5triệu Anh nhé

 • Em phục vụ nhiệt tình đầy đủ service...

 • Em mượt mà... Á nhầm!!! Web em mượt mà nên Anh cứ yên tâm nhé! :)