Bài này mình tiến hành xây dựng trang video, trang chi tiết video và các trang khác.

– List video ra ngoài trang chủ.
– Xây dựng trang chi tiết của 1 video (single-video.php)
– Xây dựng trang video (archive-video.php)
– Xây dựng trang hiển thị chuyên mục video (taxonomy-video-cat.php)
– Xây giao diện page.php (Liên hệ, giới thiệu).
– Xây dựng trang 404 (404.php)

—————————————–
Công cụ sử dụng:
– Tạo custom field để post mã video: https://huykira.net/webmaster/wordpress/custom-field-trong-wordpress-plugin-toolset.html
– Get video sử sụng hàm get post: https://huykira.net/webmaster/wordpress/code-hay-lap-trinh-theme-wordpress.html