Ở video này mình mình sẽ cùng các bạn đi phân tích dự án này có những yêu cầu gì và tiến hành tạo các thành phần trong admin.

Website có các modul chính sau:

  • Phần thông tin website: Logo, thông tin liên hệ, mạnh xã hội…
  • Phần Menu
  • Phần slider
  • Phần dịch vụ , Giới thiệu
  • Phần Sản phẩm có danh mục sản phẩm
  • Phần giới thiệu và liên hệ

=> Phần logo và thông tin liên hệ chúng ta sẽ tạo theme options để update các thông tin, Sẽ được giới thiệu ở video sau

=> Phần menu mình sẽ sử dụng menu mặc định của wp để get ra.

=> Phần tin tức. Chúng ta sẽ sử dụng phần bài viết mặc định của wp

=> Phần page liên hệ và giới thiệu chúng ta sẽ sử dụng phần page mặc định của wordpress

=> Các phần còn lại là, slider, dịch vụ, sản phẩm chúng ta sẽ tiến hành tạo custom post types để tạo khu vực post các thông tin này trong admin của website.

Video này sẽ đi từng bước thực hiện những vấn đề trên!

Download plugin toolset type

Các tài liệu liên quan đến bài này:

Link tổng quan về seri: Hướng dẫn lập trình theme wordpress