hướng dẫn chuyển html sang wordpress

Hướng dẫn chuyển html sang wordpress bài 3: Code dòng đầu tiên và tách nhỏ các file trong theme, video này chúng ta bắt đầu code những dòng đầu tiên, trước tiên là fix tất cả các link css, js, image cho giao diện đúng với demo ban đầu.

Tách nhưng thành phần dùng chung ra những file nhỏ hơn để dễ quản lý. Cụ thể ở đây mình phần top của website thành file header.php, phần cột bên phải thành sidebar.php, phần chân trang web thành file footer.php và phần bài viết nổi bật mình tách nó ra riêng thành file noibat.php.

Hướng dẫn chuyển html sang wordpress

Để nối các file đã được tách ra chúng ta sử dụng các hàm sau:

  • <?php get_header(); ?> -> Để nối file header.php
  • <?php get_footer(); ?> -> Để nối file footer.php
  • <?php get_sidebar(); ?> -> Để nối file sidebar.php
  • <?php get_template_part(‘noibat’); ?> – > để nối file noibat.php

Kiến thức sử dụng ở bài này:

– Cấu trúc theme wordpress -> xem tại đây 

– Tìm hiểu hàm bloginfo trong wordpress -> xem tại đây

Down load soucecode theme bài 3:

Download tại đây