Chuyển html sang wordpress bài 6: Xây dựng trang category, form search bài viết

Chuyển html sang wordpress bài 6: Xây dựng trang category, form search bài viết

Video này tiếp tục hoàn thành những trang còn lại với nội dung sau:

  • – Xây dưng trang chuyên mục category,
  • – Xây dựng trang chưa nội dung từ khóa…
  • – Xây dựng form
  • – Xây dựng trang trả dự liệu của search

Kiến thức áp dụng:

Vòng lặp get post -> Xem tại đây

Hàm điều kiện wordpress -> Xem tại đây

Form seach trong wp, đoạn code thứ 25 nhé  ->  Xem tại đây

Download code

Tại đây