Chuyển html sang wordpress bài 5: Hoàn thiện trang chủ

Chuyển html sang wordpress bài 5: Hoàn thiện trang chủ

Ở video này mình hướng dẫn cho các bạn get bài viết mới nhất ở trang chủ, sử dụng vòng lặp get post mặc định và phân trang…

Kiến thức:

Vòng lặp get post mặt định của wordpress -> Xem tại đây

Phân trang trong wordpress – > Xem tại đây

Download code:

Tại đây