Trước khi đi vào xử lý phần danh mục sản phảm, hoặc các phần liên quan đến sản phẩm.

Thì chúng ta phải tìm hiểu woocomerce đã cung cấp cho chúng ta những gì rồi.

Và từ đó chúng ta mới có thể custom chúng 1 cách dễ dàng.

————-

Tổng hợp series hướng dẫn lập trình theme woocommerce

https://huykira.net/woocommerce/huong-dan-lap-trinh-theme-woocommerce-tu-a-den-z.html