Tiếp tục với seri hướng dẫn lập trình theme woocommerce hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn viết code cho file page.php và hiển thị thông tin của “Trang” trong wordpress. Đồng thời cũng gới thiệu cho các bạn tìm hiểu về custom page trong wordpress.

Bài viết tổng hợp video: https://huykira.net/woocommerce/huong-dan-lap-trinh-theme-woocommerce-tu-a-den-z.html