Download code tin tức BitCoin

Download code tin tức BitCoin

Ngày 18 - 01 - 2018 - Tại chuyên mục: - Lượt xem: 1877

Download code tin tức BitCoin

Huy Kira

Đam mê hóa học, ưng thi vào trường kinh tế... Đậu vào trường Sư phạm, quyết tâm đi dạy... Ra trường đi làm designer, tự học frontend, chuyển qua làm PHP, được công ty đào tạo laravel... Và hiện tại đang code react native(2015) => Fullstack ... ?? tối về viết blog... (Còn tiếp...)

0